Firma GEO-GEO Geologia i Geotechnika świadczy usługi geologiczne i geotechniczne oraz sporządzania niezbędnych dokumentacji związanych z gospodarką wodną i ściekową oraz  ochroną środowiska.

Naszymi klientami są zarówno instytucje, firmy deweloperskie, pracownie architektoniczne jak też osoby prywatne.

Usługi wykonujemy rzetelnie i fachowo o czym może świadczyć stale powiększające się grono stałych, zadowolonych Klientów. Wśród nich znajdują się znane firmy deweloperskie i pracownie architektoniczne oraz instytucje i firmy prywatne i państwowe.   

WŁAŚCICIEL:
mgr inż. Michał Napiórkowski – Geolog w zawodzie od 2000 roku. Do roku 2018 związany z firmą GEO-GEO Pracownia Geologii i Geofizyki mgr Jerzy Radomski, w której zdobywał doświadczenie, współtworzył ją, i z którą stale współpracuje.

Absolwent Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie na kierunku Górnictwo i Geologia w zakresie Hydrogeologia, geologia inżynierska i ochrona wód.  

Posiada kwalifikacje Ministra Środowiska do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi kategorii:

V – w zakresie: poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych, oraz określanie warunków  hydrogeologicznych w związku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, obejmujących w szczególności składowanie  odpadów na powierzchni, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz wykonywaniem prac na potrzeby wykorzystywania  ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych,

oraz

VII – w zakresie: określanie warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby: zagospodarowania przestrzennego, posadawiania obiektów budowlanych, z wyjątkiem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego.

Powyższe kwalifikacje geologiczne upoważniają także do do wykonywania i kierowania pracami geologicznymi dotyczącymi regionalnych badań budowy geologicznej kraju oraz otworów wiertniczych do rozpoznawania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanych z dokumentowaniem złóż kopalin

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG