W ramach usług z zakresu geologii i hydrogeologii sporządzamy:

 • Projekty robót geologicznych na wykonanie otworów studziennych
 • Projekty robót geologicznych na wykonanie otworów  wiertniczych
 • Projekty robót geologicznych na wykonanie otworów pomiarowych (piezometrów) i inne
 • Dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby eksploatacyjne ujęć wód podziemnych (studni głębinowych)
 • Dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi
 • Dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z  zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie
 • Dokumentacje hydrogeologiczne określające warunki hydrogeologiczne w związku z  zamierzonym składowaniem odpadów na powierzchni
 • Projekty odwodnień wykopów budowlanych
 • Projekty stref ochronnych ujęć wód podziemnych

Podstawowym Aktem Prawnym regulującym zagadnienia projektowania, wykonywania i dokumentowania robót i prac geologicznych jest Ustawa Prawo geologiczne i górnicze (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj,  tekst ustawy: kliknij tutaj) oraz akty normatywne do ustawy tj.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP: kliknij tutaj, tekst rozporządzenia: kliknij tutaj).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP: kliknij tutaj, tekst rozporządzenia: kliknij tutaj).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie innych dokumentacji geologicznych (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP: kliknij tutaj, tekst rozporządzenia: kliknij tutaj).