W celu uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód i usługi wodne lub dokonania zgłoszenia wodnoprawnego sporządzamy:

  • Operaty wodnoprawne na wykonanie, przebudową, likwidację i legalizację urządzeń wodnych
  • Operaty wodnoprawne na pobór wód podziemnych i powierzchniowych
  • Operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, do ziemi i do urządzeń wodnych
  • Operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych
  • Operaty wodnoprawne na gromadzenie ścieków i sytuowanie nowych obiektów budowlanych na terenach bezpośredniego zagrożenia powodzią
  • Operaty wodnoprawne na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód i do urządzeń wodnych
  • Operaty wodnoprawne na organizację  wypoczynku lub sportów wodnych w ramach  działalności gospodarczej
  • Zgłoszenia wodnoprawne

Podstawowym Aktem Prawnym regulującym zagadnienia gospodarki wodno – ściekowej, zasady i warunki wykonywania urządzeń wodnych oraz zasady i warunki udzielania pozwoleń wodnoprawnych jest Ustawa Prawo wodne (link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych na stronie Sejmu RP:  kliknij tutaj,  tekst ustawy: kliknij tutaj).