Jestem autorem i współautorem wielu opracowań z zakresu geologii, hydrogeologii, geotechniki i geologii inżynierskiej oraz operatów wodnoprawnych i opracowań z zakresu ochrony środowiska.

Przykładowe opracowania:

Geologia i Hydrogeologia:

 • Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego Artur Rytel Wróblewo; Zleceniodawca: Gospodarstwo Ogrodnicze Artur Rytel
 • Projekt robót geologicznych likwidacji otworu wiertniczego (studziennego) zlokalizowanego na osiedlu POTOK przy ul. Potockiej 4b w Warszawie; Zleceniodawca: Eddom Zarządzanie Nieruchomościami
 • Projekt robót geologicznych likwidacji otworu wiertniczego (studziennego) nr 3 zlokalizowanego na terenie stacji PKP Kutno-Azory w rejonie ul. Krośniewickiej w Kutnie; Zleceniodawca: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
 • Projekt robót geologicznych likwidacji studni głębinowych nr 16 i nr 19/90 zlokalizowanych na terenie spółki Konstans Sp. z o. o.  przy ul. Mirkowskiej 45 w Konstancinie-Jeziornie; Zleceniodawca: KONSTANS Sp. z o. o.

Geotechnika i Geologia inżynierska:

 • Opinia Geotechniczna Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego Projekt Geotechniczny określające geotechniczne warunki posadowienia budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Francuskiej 35 w Warszawie Zleceniodawca/Inwestor: Triton Real Management Sp. z o. o.
 • Opinia Geotechniczna, Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego, Projekt Geotechniczny oraz Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zawodzie 23 w Warszawie; Zleceniodawca/Inwestor: Zen Garden Prestige PM Sp. z o.o.
 • Opinia Geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne dla projektowanego osiedla mieszkaniowego przy ulicy Zawodzie 25 w Warszawie; Inwestor / Zleceniodawca: Budownictwo Prestige PM Sp. z o.o.
 • Dokumentacja Geologiczno – Inżynierska określająca warunki geologiczno – inżynierskie na potrzeby posadowienia budynku mieszkalnego przy ulicy Kolektorskiej 54a w Warszawie Inwestor / Zleceniodawca: SAWEX
 • Opinia Geotechniczna Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego Projekt Geotechniczny określające geotechniczne warunki posadowienia budynku mieszkalnego przy ulicy Siedzibnej w Warszawie; Zleceniodawca: Portyk Sp. z o. o. Sp. k.
 • Opinia Geotechniczna Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego Projekt Geotechniczny określające geotechniczne warunki posadowienia budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Okrzei/Otwartej w Sochaczewie; Zleceniodawca: Portyk Sp. z o. o. Sp. k.
 • Opinia Geotechniczna określająca warunki posadowienia budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Marcina z Wrocimowic w Warszawie; Zleceniodawca: Portyk Sp. z o. o. Sp. k.
 • Opinia Geotechniczna Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego Projekt Geotechniczny określające geotechniczne warunki posadowienia dla potrzeb budowy ulicy Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie wraz z budową kanalizacji deszczowej; Zleceniodawca: „COMPLOT” Paweł Kucharczyk
 • Opinia Geotechniczna określająca warunki posadowienia obiektów zespołu zabudowy usługowej przy ul. Geodetów 57 w Józefosławiu; Zleceniodawca: LOGGIA Biuro Architektoniczne
 • Opinia Geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne na terenie projektowanego osiedla mieszkaniowego budynków wielorodzinnych przy ulicy Kowalczyka w Warszawie Inwestor / Zleceniodawca: Dom Development S.A.  
 • Opinie Geotechniczne określające warunki gruntowo – wodne dla projektowanych osiedli mieszkaniowych budynków wielorodzinnych w Warszawie (różne lokalizacje); Inwestor / Zleceniodawca: Dom Development S.A.  
 • Opinia Geotechniczna określająca warunki gruntowo – wodne we wsi Natolin, gmina Grodzisk Mazowiecki; Inwestor / Zleceniodawca: Narodowy Bank Polski
 • Opinia Geotechniczna i Dokumentacja Badań Podłoża Gruntowego określające geotechniczne warunki posadowienia budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Warszawskiej w Piastowie; Zleceniodawca: MURAPOL ARCHITECTS DRIVE Sp. z o. o.
 • Dokumentacja Geotechniczna określająca zasięg występowania gruntów organicznych i słabonośnych na terenie projektowanego pawilonu handlowego Decathlon przy ulicy Toruńskiej w Warszawie; Zleceniodawca: FAZBUD S.A.

 

Operaty wodnoprawne na pobór wody:

 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego ujęciem zlokalizowanym na terenie tłoczni gazu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie przy ul. Jana Kazimierza 578; Zleceniodawca: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z oligoceńskiego poziomu wodonośnego ujęciem zlokalizowanym na terenie Szpitala Specjalistycznego „INFLANCKA” im. Krysi Niżyńskiej – „Zakurzonej” przy ulicy Inflanckiej 6 w Warszawie; Zleceniodawca: Zarząd Terenów Publicznych
 • Operat wodnoprawny na pobór wody z rzeki Wisły ujęciem powierzchniowym i ujęciami poddennymi zlokalizowanymi na lewym brzegu Wisły w km 508+500 ÷ 510+180 i odprowadzanie wód do rzeki Wisły dla Zakładu Wodociągu Centralnego MPWiK w m.st. Warszawie S.A.; Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego ujęciem eksploatowanym dla potrzeb wodociągu miejskiego „Prochownia” w Zakroczymiu; Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego ujęciem eksploatowanym dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Wojszczycach oraz na wprowadzanie wód popłucznych z SUW do ziemi; Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
 • Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę centrum biurowo-handlowo-serwisowego MAN Truck & Bus Center przy al. Katowickiej 9 w Wolicy; Zleceniodawca: MAN Truck & Bus Polska Sp. z o. o.
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z oligoceńskiego poziomu wodonośnego ujęciem zlokalizowanym na terenie osiedla mieszkaniowego Sady Żoliborskie przy ulicy Poli Gojawiczyńskiej w Warszawie; Zleceniodawca: Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z oligoceńskiego poziomu wodonośnego ujęciem zlokalizowanym na terenie osiedla mieszkaniowego „WYŻYNY” przy ulicy Belgradzkiej w Warszawie; Zleceniodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa „WYŻYNY”
 • Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych z oligoceńskiego poziomu wodonośnego ujęciem zlokalizowanym na terenie Zakładu Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego DAWTONA przy ulicy Bieniewickiej 52 w Błoniu; Zleceniodawca: Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego DAWTONA Danuta Wielgomas
 • Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance; Zleceniodawca: Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS
 • Operat wodnoprawny na pobór wody podziemnej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę kompleksu wojskowego K-6087 Radom, obiekt „Dalsza” w rejonie Myśliszewic; Zleceniodawca: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie.
 • Operat  wodnoprawny na pobór wody podziemnej z czwartorzędowego poziomu wodonośnego dla potrzeb zaopatrzenia w wodę kompleksu poligonowego Rembertów Nr 8627 w obrębie gminy Zielonka; Zleceniodawca: Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie.
 • Operat wodnoprawny na pobór wód powierzchniowych z jeziora Isąg dla potrzeb deszczowania upraw szkółki leśnej Żelazowice Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kudypy; Zleceniodawca: Nadleśnictwo Kudypy

 

Operaty wodnoprawne na wprowadzanie ścieków:

 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie do rzeki Wisły wylotem usytuowanym w km 511+350 oczyszczonych ścieków komunalnych z Oczyszczalni Ścieków „Południe” w Warszawie; Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
 • Operat  wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Wisły wylotem usytuowanym w km 556,5 oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków w Zakroczymiu; Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Narew oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Janówek Pierwszy; Zleceniodawca: Gmina Wieliszew
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Wkry oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu Ośrodka Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach Drugich
 • Operat  wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Pilicy oczyszczonych ścieków komunalnych z miejskiej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Turystycznej 74 w Warce; Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o.     
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rowu otwartego ścieków opadowych pochodzących ze zlewni miejskiej w rejonie ulicy Polnej w Warce; Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o.     
 • Operat  wodnoprawny na odprowadzanie do Kanału Piaseczyńskiego wód opadowych z terenu osiedla mieszkaniowego „ARKADIA” przy ulicy Dworcowej 38 w Piasecznie; Zleceniodawca: Wspólnota Mieszkaniowa „ARKADIA” ”
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzanie do wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu NOIS Sp. z o. o. przy ul. Jutrzenki 12 w Warszawie; Zleceniodawca: NOIS Sp. z o. o.
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzenia wodnego i wprowadzanie do rowu Opaczewskiego wód opadowych i roztopowych z terenu obiektu magazynowo – biurowo – usługowego projektowanego przy ul. Szyszkowej 60 w Warszawie; Zleceniodawca: Prywatny
 • Operat wodnoprawny na odprowadzanie do rowu Załuskiego wód opadowych z terenów: „TOPEX”Sp. z o.o. Sp.k. przy ul. Pogranicznej 2/4 w Warszawie oraz centrum handlowego „Centrum Krakowska 61 (CK61)” przy Al. Krakowskiej 61 w Warszawie; Zleceniodawcy: „TOPEX Sp. z o. o.” Sp.k. i REF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 18 Spółka Komandytowo – Akcyjna  
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do krytego odcinka Kanału Imielińskiego przebiegającego w pasie drogowym ulicy Mysikrólika wód opadowych i roztopowych z dachu budynku biurowo – usługowego zlokalizowanego przy ul. Puławskiej 393 w Warszawie; Zleceniodawca: SILVER S.C.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Wkry oczyszczonych ścieków bytowych oraz wód opadowych i roztopowych z terenu Ośrodka Szkoleniowego Najwyższej Izby Kontroli w Goławicach Drugich
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu (ziemi) zlokalizowanego wzdłuż torów kolejowych z części terenu miasta Ząbki oraz na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych w związku z projektowaną budową przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi PKP w kilometrze 6,60 linii kolejowej nr 21 Warszawa Wileńska – Zielonka; Zleceniodawca: Miasto Ząbki
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzanie do ziemi ścieków opadowych z terenu projektowanego Urzędu Skarbowego w Działdowie przy ul. Marii Skłodowskiej Curie; Zleceniodawca: Urząd Skarbowy w Działdowie
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do rzeki Osetnicy w km 5+880 ścieków opadowych z terenu Stacji PKP Gostynin oraz z terenu zakładu HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. Oddział Gostynin ; Zleceniodawca: PKP PLK S.A.
 • Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych i wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego Centrum Handlowo – Usługowego w Legionowie; Zleceniodawca: BAXLEY INVESTMENTS Sp. z o. o. dla CUSHMAN&WAKEFEILD
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu przetwórstwa mięsnego „LUKULLUS” Sp. z o. o. Sp.k. w Michałowie do urządzeń kanalizacyjnych należących do Samorządowego Zakładu Budżetowego Leoncin z siedzibą w Leoncinie przy ul. Partyzantów 3; Zleceniodawca:  „LUKULLUS” Sp. z o. o. Sp.k.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych należących do innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z zakładu Słodkie Hawo Loper Poland przy ul. Łąkowej 18 w Łomiankach; Zleceniodawca: Słodkie Hawo Loper Poland
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków opadowych oraz przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Zakładów Elektronowych „LAMINA” S.A. przy ulicy Puławskiej 34 w Piasecznie do miejskiej kanalizacji deszczowej i sanitarnej eksploatowanych przez firmę AQUARIUS&Co. ; Zleceniodawca: Zakłady Elektronowe „LAMINA” S.A.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych należących do innych podmiotów z myjni samochodowych należących do firmy Anwim S.A. zlokalizowanych przy ulicy Ordona 1A w Warszawie ; Zleceniodawca: ANWIM S.A.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących z ręcznej myjni samochodowej „AS” zlokalizowanej na terenie parkingu podziemnego CH „Atrium Reduta” przy Al. Jerozolimskich 148 w Warszawie do urządzeń kanalizacyjnych tj. kanału kd200 mm należących do Atrium Reduta Sp. z o o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 148, 02-326 Warszawa; Zleceniodawca: AS S.C.
 • Operat wodnoprawny na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych należących do innych podmiotów z terenu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie przy ulicy Lotników Polskich 4 w Dęblinie; Zleceniodawca: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie

 

Operaty wodnoprawne pozostałe:

 • Operat wodnoprawny na lokalizację obiektów budowlanych „Sezonowej Strefy Rekreacji” na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rejonie Mostu Józefa Poniatowskiego w Warszawie; Zleceniodawca: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
 • Operaty wodnoprawne na budowę domów jednorodzinnych i gromadzenie ścieków na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – zleceniodawcy prywatni
 • Operat wodnoprawny na odwodnienie wykopu budowlanego dla potrzeb budowy Centrum Handlowo – Usługowego w Legionowie Zleceniodawca: BAXLEY INVESTMENTS Sp. z o. o. dla CUSHMAN&WAKEFEILD
 • Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód obejmujące organizację wypoczynku w ramach działalności gospodarczej polegającej na usytuowaniu wodnego placu zabaw na Jeziorze Zegrzyńskim przy „Dzikiej Plaży” w Nieporęcie; Zleceniodawca: MZ SERWIS  
 • Operat wodnoprawny na wykonanie pomostów pływających na Jeziorze Zegrzyńskim dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Nr 2 Filia w Zegrzu Południowym przy ul. Warszawskiej 21; Zleceniodawca: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Nr 2
 • Operat wodnoprawny na likwidację urządzenia wodnego – studni głębinowej nr 3 zlokalizowanego na terenie stacji PKP Kutno-Azory w rejonie ul. Krośniewickiej w Kutnie; Zleceniodawca: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
 • Operat wodnoprawny na likwidacji otworu wiertniczego (studziennego) zlokalizowanego na osiedlu POTOK przy ul. Potockiej 4b w Warszawie; Zleceniodawca: Eddom Zarządzanie Nieruchomościami
 • Operat wodnoprawny na likwidację urządzeń wodnych – studni głębinowych nr 16 i nr 19/90 zlokalizowanych na terenie spółki Konstans Sp. z o. o.  przy ul. Mirkowskiej 45 w Konstancinie-Jeziornie; Zleceniodawca: KONSTANS Sp. z o. o.

 

Karty Informacyjne Przedsięwzięć i Raporty oddziaływania na środowisko :

 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia budowa ujęcia wód podziemnych wraz z rurociągami dla potrzeb nawodnień rolniczych na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego we Wróblewie; Zleceniodawca: Gospodarstwo Ogrodnicze Artur Rytel
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia „budowa ujęcia wód podziemnych wraz z rurociągami dla potrzeb nawodnień rolniczych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Nowe Kucice” ; Zleceniodawca: Spółka Agrarna PLON Sp. z o.o.
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia na wykonanie studni głębinowej do celów p-poż. na terenie Przedszkola Gminnego przy ul. Modlińskiej 103B w Jabłonnie; Zleceniodawca: Gmina Jabłonna
 • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia na wykonanie studni głębinowej do celów p-poż. na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej  w Jabłonnie; Zleceniodawca: Gmina Jabłonna